Regulamin prywatnego Żłobka Prozdrowotnego „Uśmiech Malucha” w Łodzi

Sala z półkami pełnymi zabawek

 1. Żłobek Prozdrowotny „Uśmiech Malucha” znajdujące się przy ul Włościańskiej 13 w Łodzi. Prowadzony jest przez Monikę Piotrowską właściciela i założyciela placówki.
 2. Prywatny żłobek prozdrowotny „Uśmiech Malucha” działa na zasadzie placówki opieki dziennej.
 3. Zajmuje się profesjonalną opieką wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, przy współpracy z osobami zapraszanymi z zewnątrz, dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.
 4. Żłobek „Uśmiech Malucha" prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Odbiór dzieci do godz 17:45. Za przekroczenie godzin wykupionych w karnecie/ czesnym doliczana jest opłata 25 zł do godz 18:00 i 50 zł po godz 18:00.
 5. Dzieci mogą przebywać w Żłobku do max 10 godz dziennie.
 6. Warunkiem przyjęcia oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie podpisanego regulaminu oraz umowy, wypełnionej karty dziecka, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 7. Żłobek o profilu prozdrowotnym przyjmuje dzieci z alergiami pokarmowymi i dostosowuje żywienie do ich potrzeb dietetycznych.
 8. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe. Opiekunowie mogą odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami przeziębienia lub innymi chorobowymi, szczególnie w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych. Odmowa przyjęcia musi zostać odnotowana w Karcie Pobytu.
 9. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci.
 10. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę.
 11. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie, upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.
 12. Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka:
 • Profesjonalną opiekę
 • Wyżywienie
 • Zabiegi pielęgnacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • Zajęcia rozwojowe, prozdrowotne
 1. Zapisy prowadzone są przez cały rok.
 2. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.
 3. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.
 4. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5 dnia kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.
 5. Rezygnacja z karnetu równoznaczna jest z utratą pozostałych godzin w karnecie oraz poniesieniem wszystkich kosztów związanych z wykupem danego karnetu.
 6. W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym ( tj. lipiec/sierpień ), zgłoszonej z wyprzedzeniem ( dwa tygodnie przed planowaną nieobecnością) czesne wynosi ½ miesięcznej stawki PLN.
 7. Przyjęcie do placówki jest jednoznaczne z podpisaniem przez Rodziców/Prawnych Opiekunów umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w Żłobku oraz wysokość i zasady odpłatności.
 8. Płatności są szczegółowo opisane w cenniku.
 9. Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie).
 10. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 11. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, od pierwszego dnia nieobecności jeżeli Żłobek został poinformowany do godz 8:00 danego dnia( odwołanie obiadu i podwieczorku ); całego wyżywienia ( odwołanie dnia poprzedzającego nieobecność dziecka do godz 18 )
 12. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie rodzicom nie przysługuje zwrot wynikający z odliczeń stawki wyżywieniowej z tytułu nieobecności dziecka.
 13. Żłobek zapewnia Dziecku:
 • Leżaczek/, pościel, nocnik - w żłobku, zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,
 • 5 posiłków głównych: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy podany w odstępach czasowych, (jeśli rodzice nie zdecydują się dostarczać go we własnym zakresie) i podwieczorek.
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku .
 1. Wyprawka dziecka do żłobka (wszystkie przedmioty należy podpisać) powinna zawierać:
 • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową, ubranie na zmianę (1 komplet),
 • pieluchy jednorazowe, (jeśli dziecko ich używa),
 • butelkę, lub niekapek (jeśli dziecko jej używa), smoczek, (jeśli dziecko go używa),
 • szczotkę do włosów, szczoteczkę do zębów, chusteczki nawilżane
 1. Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym.
  Współpraca Żłobka z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa, oraz stosowania jego zaleceń.
  Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy Żłobka.
 2. Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów wychowawczych, programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje imprez okolicznościowych
 3. Prosimy rodziców o kierowanie uwag do personelu w trosce o dobro dziecka oraz zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów
 4. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
 • Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z żłobka.
 • Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.
 • Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
 1. Placówka ma prawo rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu i cennika będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.zlobek-usmiechmalucha.pl. Lub pod numerem telefonu: 53-53-030-53.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów jest dyrektor -Żłobka Prozdrowotnego Uśmiech Malucha z siedzibą w Łodzi, ul Włościańskiej ., tel: 535303053, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami w celu realizacji zadań ustawowych oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Żłobka.

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w stosownych aktach prawnych.

3. Posiadają Państwo prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie dziecka do żłobka.