EDUKACJA EKOLOGICZNO – LINGWISTYCZNA

Przedszkole Pomarańczowe  w swoich założeniach edukacyjnych  preferuje tematykę ekologiczną i lingwistyczną . W ramach  codziennych działań dydaktyczno-wychowawczych  przybliżamy dzieciom wiadomości w zakresie ochrony  środowiska naturalnego oraz kształtujemy nawyki prozdrowotne, proekologiczne  w toku   praktycznych ćwiczeń  i organizowanych akcji  proekologicznych.

Program nauczania Języka Angielskiego w naszym Przedszkolu oparty jest na  kontakcie z językiem podczas spotkań z lektorem.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody bezpośredniej kładącej nacisk na pełno

zdaniowe komunikaty oraz Pedagogiki Zabawy KLANZA umożliwiającej wszechstronne

zaktywizowanie dzieci, a także wielozmysłowe nauczanie.

W ramach współpracy Szkoła Językowa zapewnia współpracę z rodzicami.

W RAMACH CZESNEGO proponujemy:

Na życzenie Rodziców zorganizujemy dla dzieci ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE.

 

W ofercie proponujemy:

 

Realizując cele i zadania, nauczyciele wykorzystują innowacyjne metody pracy z dzieckiem, oraz przyjazne dziecku pomoce i zabawki edukacyjne, tak, aby dziecko  bawiąc się  gromadziło doświadczenia  i zaspokajało  ciekawość poznawczą - Metoda Dobrego Startu 

W zakresie rozwoju fizycznego  nasz Przedszkolak  będzie się mógł przekonać, że „Sport to zdrowie” . Zastosujemy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metodę  ekspresji twórczej Rudolfa von Labana. Oprócz gimnastyki korekcyjnej , zorganizujemy dla dzieci cykliczne mini zawody sportowe oparte na grach i zabawach ruchowo- zręcznościowych w  ogrodzie wyposażonym, w sprzęt do zabaw ruchowych.

Dziecięcą twórczość i uzdolnienia rozwijać będziemy stosując aktywizujące metody i techniki pracy podczas ulubionych przez dzieci:      

W zakresie przygotowania do  nauki czytania już od najmłodszej grupy,  dzieci będą zaznajamiać się  z materiałem czytelniczym poznając napis globalny własnego imienia, imion kolegów, nauczą się  kojarzyć głos z obrazem graficznym liter , rozpoznawać samogłoski oraz  wspólnie z nauczycielem etykietować (podpisywać) przedmioty z najbliższego otoczenia. Zastosujemy „metody wprowadzenia w świat pisma  - Ireny Majchrzak  i metodę symultaniczno – sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej, oraz Glottodydaktykę – metodę B. Rocławskiego, które  wspomagają naukę czytania ze zrozumieniem.

W edukacji matematycznej zastosujemy metodę Edyty Gruszczyk–Kolczynskiej ułatwiającą dziecku przyswojenie pojęć matematycznych , wspomagającą rozwój umysłowy dziecka, polegającą na etapowym pokonywaniu trudności  matematycznych i przyswajaniu dziecięcego liczenia.

 

   Zajęcia organizowane będą z całą grupą, w małych grupach i indywidualnie.  Jesteśmy pewni, że  Państwa  dzieci  pokochają  nasze Przedszkole i stanie  się dla niego miejscem  umożliwiającym twórcze działania  i odkrywanie otaczającego świata .